Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
Feel good gifts voor jezelf - - gratis verzending binnen Nederland vanaf 50 euro

Algemene Voorwaarden

Intro

Algemene voorwaarden Hartjemezelf.nl.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “Webwinkel” : Hartjemezelf.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72449489. “Afnemer”: de potentiële Afnemer van zaken en/of diensten van Hartjemezelf.nl.

 

Artikel 1

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Hartjemezelf.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Hartjemezelf.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Hartjemezelf.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Hartjemezelf.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2

Offertes

1. Hartjemezelf.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3

Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Hartjemezelf.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een artikel niet op voorraad is, waardoor we niet kunnen leveren.
Wij behouden ons het recht voor om van particuliere klanten bestellingen van meer dan 200 euro te weigeren en of te annuleren. U kunt dit voorkomen indien u bedrijfsmatig besteld, door uw bedrijfsnaam te vermelden. Ben u particulier en wilt u toch een hele grote bestelling plaatsen? Neem u dan vooraf even contact met ons op via info@hartjemezelf.nl
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Hartjemezelf.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door Hartjemezelf.nl genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Hartjemezelf.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Hartjemezelf.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Alle bestellingen worden op volgorde van binnenkomst betaling verzonden. Het versturen van een betaalbewijs heeft geen invloed op de snelheid van het verzenden. Wij wachten alle bijgeschreven betalingen af. We proberen dan uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden.
2. Overschrijding van de door Hartjemezelf.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Hartjemezelf.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Hartjemezelf.nl op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van meer dan 14 werkdagen na de maximale schriftelijk afgesproken levertijd bij speciale bestellingen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Hartjemezelf.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5. Verzending: Een brievenbusverzending kost €. 3,95. Bij Pakketpost betaald u tot 10 kg €. 5,50. Dit wordt indien van toepassing achteraf berekend, indien uw pakket niet door de brievenbus past krijgt u krijgt hierover bericht.

Artikel 5

Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.Hartjemezelf.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hartjemezelf.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hartjemezelf.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Hartjemezelf.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hartjemezelf.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6

Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Hartjemezelf.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
2. De vorderingen van Hartjemezelf.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hartjemezelf.nl ter kennis gekomen omstandigheden Hartjemezelf.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Hartjemezelf.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald.
4. In de hierboven genoemde gevallen is Hartjemezelf.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Hartjemezelf.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7

Afkoelingsperiode, retourrecht, ontbindingsrecht

1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalender dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Hartjemezelf.nl te ontbinden. Na deze 14 kalender dagen krijgt de klant nog 14 kalender dagen om het product retour te sturen. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wel dient u hiervoor het modelformulier herroepingsrecht in te vullen. Niet particuliere klanten, zoals bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen bij Hartjemezelf.nl wel ruilen, maar geen gebruik maken van het ontbindingsrecht

Een retourzending is voor rekening en risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. De kosten van een retourzending bedragen naar schatting €. 6,95. Als er iets retour wordt gestuurd en het bestelbedrag komt beneden de 50 euro dan zijn de verzendkosten niet meer gratis. Deze zullen dan in mindering worden gebracht op het retour te ontvangen bedrag.

Het retourrecht geldt niet bij afname artikelen welke Hartjemezelf.nl speciaal voor u moet bestellen zoals bijvoorbeeld gepersonaliseerde naamlabeltjes. Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de particuliere klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Hartjemezelf.nl te melden. U dient hiervoor het modelformulier herroepingsrecht in te vullen welke is meegezonden met uw bevestiging.
De klant dient het product – na overleg met Hartjemezelf.nl – te sturen naar een door Hartjemezelf.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Hartjemezelf.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Hartjemezelf.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Hartjemezelf.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Hartjemezelf.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hartjemezelf.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hartjemezelf.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Hartjemezelf.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hartjemezelf.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid.

Artikel 8

Uitvoering

1. Hartjemezelf.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Hartjemezelf.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9

Vergoeding

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de geldt lid 3 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10

Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling of via Klarna.
2. Als de Afnemer een factuur van Hartjemezelf.nl niet binnen 14 kalender dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Hartjemezelf.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11

Garantie

1. De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.
2. Indien de Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient de Afnemer hiervan binnen acht werkdagen na aflevering van de producten melding te doen aanHartjemezelf.nl.
3. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij Hartjemezelf.nl hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden geretourneerd of opgeslagen.
4. Retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.
5. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren voor een tegoedbon of terugbetaling. Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.
6. Hartjemezelf.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartjemezelf.nl. Hartjemezelf.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien Hartjemezelf.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7. Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of voor kinderen / baby ‘s/ dieren tenzij anders vermeld.

Artikel 12

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Hartjemezelf.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Hartjemezelf.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Hartjemezelf.nl heeft voldaan.
3. In geval Hartjemezelf.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Hartjemezelf.nl op schadevergoeding onverlet.

Artikel 13

Overmacht

1. Indien Hartjemezelf.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Hartjemezelf.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Hartjemezelf.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14

Gebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hartjemezelf.nl.
2. Indien een klacht gegrond is zal Hartjemezelf.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Hartjemezelf.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16

Aansprakelijkheid

Wij raden u nadrukkelijk aan al onze producten buiten het bereik van (kleine) kinderen te houden. Sommige producten zien er, gezien door kinderogen, immers uit als lekkere snoepjes. Zorg er dus voor dat uw kleintjes er niet bij kunnen. Wij beschouwen het als onze plicht u hier nadrukkelijk op te wijzen. Nogmaals pas op met de combinatie kinderen en sommige van onze producten. Hartjemezelf.nl zal dus ook in deze geen enkele claim kunnen honoreren omdat u in deze Algemene Voorwaarden volledig ingelicht bent over het eventuele gevaar van sommige van onze producten en kinderen. Verder is Hartjemezelf.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartjemezelf.nl. Hartjemezelf.nl.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Hartjemezelf.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 17

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen in die zin afwijkend zijn van de algemene voorwaarden en Nederlands recht zoals het aanvaarden van het risico van brievenbuspost door de consument.
Verlies en beschadigings-risico na verzending: Hartjemezelf.nl verlegt het verlies en beschadigings-risico door PostNl bij zakelijke klanten. Alle artikelen worden door ons zodanig verpakt dat de kans op beschadiging zeer gering is.

Post en retourenadres:
Hartjemezelf.nl t.a.v. Carol Pijnacker

Mathenesserdijk, 465 B

3026 GJ

Rotterdam

NL

Hartjemezelf.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 72449489